fbpx

Czy wiesz, że w swoim życiu już wielokrotnie doświadczyłeś mentoringu? Najprawdopodobniej zarówno Ty, jak i Twój mentor nie zdawaliście sobie z tego sprawy. Najprostszym tego przykładem jest relacja rodzic – dziecko. To rodzic wprowadza swoją pociechę w arkana życia, wyjaśnia zasady funkcjonowania świata, uczy wszystkiego, co jest potrzebne, aby prawidłowo się rozwijało i funkcjonowało w społeczeństwie. To nie tylko sucha wiedza spisana i przekazana, ale to coś więcej. Rodzic dzieli się doświadczeniem, jakie zdobył przez całe swoje życie, to jego sposób odbierania świata, radzenia sobie w określonych sytuacjach, tłumaczenia rzeczywistości.

Kolejnym obrazem mentoringu może być stosowana w średniowieczu metoda przyuczania do zawodu młodego adepta. Uczeń „terminował” u mistrza, zostawał oddawany pod jego opiekę, a często nawet z nim mieszkał. Podczas takiego przyuczenia, trwającego nawet kilka lat, uczeń nie tylko zaznajamiał się z technikami wykonywania zawodu, ale i wszystkim, co było mu potrzebne, aby stać się mistrzem w danej dziedzinie. Często odbywał przygotowanie mentalne czy fizyczne.

Dzisiaj niestety nie terminujemy u mistrzów, a wiedza szkolna… no cóż, jest tylko wiedzą akademicką, raczej nie mamy  możliwości spotkać nauczyciela – mentora w szkole czy na studiach. Podobnie, gdy rozpoczynamy swoją pierwszą pracę, albo zostajemy rzuceni na głęboką wodę i wiedzę musimy zdobywać podpatrując kolegów, czy dopytując ich o wszystko. Jeśli mamy szczęście to uczestniczymy w szkoleniach lub mamy przydzielonego „opiekuna”, który pomaga nam na początku.

Czy to też jest jakaś forma mentoring? Kiedy możemy mówić o mentoringu i jakie cechy powinien mieć taki proces, aby można go było nazwać mentoringiem?

Czym jest mentoring?

Mentoring to partnerska relacja między Mentorem (mistrzem) a Mentee (uczniem) gdzie Mentee czerpiąc z wiedzy, doświadczenia i osobowości mentora,  poznaje i rozwija siebie, w procesie dążenia do określonych wcześniej celów osobistych lub zawodowych. 

Relacja ta opiera się na:rola mentora

 • spójnym systemie wartości
 • wzajemnej akceptacji
 • zaufaniu, szczerości, otwartości
 • gotowości współpracy

Rola Mentora

Rolą Mentora jest opracowanie najefektywniejszego procesu, mającego doprowadzić Mentee do założonego wcześniej celu. Mentor bierze pod uwagę obecne zasoby jakimi dysponuje Mentee jak doświadczenie czy umiejętności oraz cel, jaki Mentee chce osiągnąć. Dobiera odpowiednie techniki i narzędzia tak, aby jak najefektywniej rozwijać Mentee na każdym etapie metoringu. Realizuje proces uczenia poprzez dzielenie się konkretnymi przykładami z własnego doświadczenia, zachęca Mentee do wykonania konkretnych zadań,  rozwiązywania problemów, eksperymentowania. Pozwala Mentee na samodzielne dojście do określonych wniosków i rozwiązań. Mentor jako osoba bardziej doświadczona może uchronić podopiecznego przed popełnieniem błędów i w sposób bezpieczny nauczyć go radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Mentoring, to współpraca na różnych płaszczyznach; niejednokrotnie Mentor wprowadza podopiecznego w konkretne środowisko branżowe, ułatwia nawiązanie relacji biznesowych.

Zadaniem  Mentora jest ciągły nadzór nad procesem mentoringu i korygowanie go w zależności od zdobytych kompetencji i rozwoju Mentee. Jeśli nie następuje wzrost kompetencji i zdolności do skuteczniejszego działania nie możemy mówić o dobrze przeprowadzonym mentoringu.

Rola Mentee rola mentee

Rolą Mentee w procesie mentoringowym jest współpraca, gotowość do  realizacji procesu, chęć nauki, realizacji zadań, stawianie sobie celów i praca nad ich osiągnięciem. Mentee w trakcie procesu powinien być również gotowy na samodzielną aktywność i rozwój w ramach współpracy, podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności czy zdobywanie wiedzy.    

Standardy w mentoringu

Obecnie coraz częściej dostrzega się zalety tej formy współpracy. Zarówno firmy jak i osoby prywatne chętniej korzystają z mentoringu jako formy podnoszenia umiejętności zawodowych oraz rozwoju w obszarach osobistych. Na rynku pojawia się również wiele firm  oferujących usługi mentoringowe w różnych dziedzinach. Aby jednak procesy te przynosiły oczekiwany efekt, konieczne jest spełnienie odpowiednich standardów zarówno procesu  mentoringowego jak i umiejętności samych mentorów. Powstało wiele organizacji dbających o usystematyzowanie procesów i stosowanie odpowiednich standardów zarówno w pracy mentora jak i samych mentoriali. Korzystając z usług mentora będącego członkiem takich organizacji mamy pewność, że posiada on odpowiednie umiejętnością, a  cały proces przebiega według ściśle określonych standardów, które gwarantują jego skuteczność.

Po czym poznać dobry proces mentoringowy?

Proces mentoringowy powinien być przeprowadzony zgodnie ze standardami wypracowanymi i zatwierdzonymi przez organizacje mentorskie, które zagwarantują bezpieczeństwo i  skuteczność całego procesu. Do takich wytycznych należą:

 • zakontraktowanie procesu, ustalenie struktury i zasad spotkań,
 • przestrzeganie bezwzględnej poufności procesu,
 • przeprowadzenie analizy potrzeb mentoringowych Mentee, ustalenie celów,
 • prowadzenie przez Mentora dokumentacji i monitoring postępów,
 • stosowanie różnorodnych metod, narzędzi, ćwiczeń, materiałów,
 • zapewnienie samodzielnej pracy Mentee,
 • zapewnienie informacji zwrotnej Mentor – Mentee, Mentee – Mentor.

Po czym poznać dobrego mentora? 

Mentor oprócz wiedzy i doświadczenia w danym obszarze powinien pracować zgodnie z wyżej wspomnianymi standardami organizacyjnymi. Ważne jest również, aby podnosił swoje umiejętności zarówno w zakresie samego mentorialu jak i obszaru, w którym przeprowadza procesy. Wybierając mentora dowiedzmy się, czy podlega on również procesowi superwizji.

Dobrego mentora rozpoznamy poprzez samo prowadzenie procesu, na początku którego nakreśla zasady współpracy, diagnozuje potrzeby, ustala z Mentee cele oraz drogę do ich osiągnięcia. Podczas pracy  monitoruje postępy, daje informację zwrotną i jeśli jest taka potrzeba koryguje działania, dopasowując je do sytuacji i postępów Mentee. Dobry Mentor potrafi zadawać trudne pytania i wsłuchiwać się w wypowiedzi. Potrafi również uważnie obserwować i wyciągać wnioski. Dobry mentor nie narzuca swojego zdania, a pozwala Mentee na samodzielność w podejmowaniu decyzji, udzielając konkretnych wskazówek gdy potrzeba ukierunkować lub ochronić Mentee. Potrafi stawiać wyzwania, motywować oraz być oparciem. Mentor przede wszystkim dba o relacje, tworzy bezpieczne środowisko dla rozwoju  Mentee, zachęca i wspiera w poszukiwaniu nowych dróg i metod w rozwoju.

Jakie korzyści daje mentoring? korzyści z mentoringu

Głównym celem mentoringu jest rozwój.  Mentee zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności, które może w bezpiecznych warunkach „przetestować” pod okiem  doświadczonego przewodnika. Mentee korzysta często z  kilkudziesięcioletniego doświadczenia Mentora, co dla początkującego adepta w danej dziedzinie ma ogromne znaczenie. Ma możliwość spojrzenia na dane zagadnienie z innej perspektywy, a proces buduje w nim umiejętności analitycznego myślenia i skutecznego działania. Umożliwia  poznanie siebie,  swoich mocnych i słabych stron, świadomości sposobu reagowania w obliczu zagrożenia, kryzysu czy problemów. Ponadto, daje Mentee niezaprzeczalną możliwość nawiązania kontaktów branżowych oraz relacji osobistych i biznesowych. Jednak nie tylko Mentee osiąga korzyść z mentoringu, również Mentor odnosi szereg korzyści, jak na przykład: możliwość doskonalenia swoich umiejętności mentoringowych, poznania branży w jakiej działa Mentee i jej specyfiki, a przede wszystkim satysfakcję z rozwoju swoich podopiecznych.

Mentoring jest więc nie tylko najbardziej zindywidualizowaną, a przez to  najefektywniejszą formą rozwoju, ale i niesie ze sobą szereg dodatkowych korzyści. Wybierając odpowiedniego Mentora, mamy pewność, że w stosunkowo krótkim czasie zdobędziemy potrzebne umiejętności i  wiedzę  oraz pod okiem doświadczonego przewodnika zrealizujemy skutecznie nasze cele.

Jeśli chcesz skorzystać z tej formy wsparcia i skutecznie rozwinąć swoją markę zapraszam do współpracy.